recepcia@termalnekupalisko.com     +421 52/426 12 67

Pokyny pre návštevníkov Termálneho kúpaliska (TK) Vrbov:

Návštevný poriadok slúži na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov Thermal parku Vrbov. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do areálu  s týmto návštevným poriadkom. Kúpou vstupu  do termálneho kúpaliska, návštevník vyjadruje súhlas s návštevným poriadkom a zaväzuje sa dodržiavať návštevný poriadok a pokynmi zamestnancov prevádzkovateľa.

A . VSTUP DO PRIESTOROV AREÁLU

 • návštevník je povinný zakúpiť si vstupenku, na základe ktorej mu bude vydaný elektronický čip
 • pri zakúpení  vstupenky do priestoru TK oprávňuje táto vstupenka návštevníka k jednorazovému vstupu. Po opustení areálu TK stráca  vstupenka platnosť
 • príslušná doba platnosti vstupu začína prechodom cez prechodové vstupné zariadenie (turniket) a končí sa prechodom v stanovenom čase cez prechodové zariadenie, resp. ukončením prevádzkovej doby. Do doby platnosti vstupu sa započítava aj doba na vyzlečenie, osušenie a oblečenie. V prípade prekročenia zaplateného času vstupu je návštevník povinný uhradiť v pokladni doplatok  t.j. 2€ za každú začatú hodinu
 • každý návštevník je povinný preukázať sa na požiadanie vstupenkou, resp. čipom. pokiaľ tak návštevník neurobí, bude okamžite vykázaný z areálu TK
 • pri zakúpení detskej vstupenky je rodič povinný preukázať vek dieťaťa (preukaz  poistenca, pas, … )
 • držitelia preukazov ZŤP sú povinní preukázať sa týmto preukazom
 • v prípade, že preukaz ZŤP je označený červeným prúžkom (doprovod), držiteľ preukazu ZŤP si zakúpi vstupenku podľa aktuálneho cenníka a osobe s obmedzenou pohyblivosťou/orientáciou, je vstup do bazénov povolený len za stáleho dohľadu doprovodu
 • prevádzkovateľ TK si vyhradzuje právo nevpustiť do areálu TK osoby zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových a psychotropných látok
 • zákaz vstupu osobám ohrozujúcim zdravie ostatných návštevníkov
 • prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na parkovisku. Parkovisko je bezplatné a nestrážené

B. VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY AREÁLU

 • v prípade, že návštevník nebude rešpektovať uvedený pokyn a dôjde k znečisteniu bazénu alebo ochranného pásma, bude návštevník z TK vykázaný
 • z priestorov TK môže byť vykázaný návštevník, ktorý i napriek upozorneniam porušuje ustanovenie týchto pokynov alebo platných predpisov; ďalej osoba pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a osoba, ktorá sa chová neprístojne a nevhodným spôsobom

C. PREVÁZDKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

 • pred vstupom do šatni je návštevník povinný sa vyzuť a vstúpiť len vo vhodnej kúpacej obuvi alebo bosý
 • každý návštevník je povinný dodržiavať osobnú hygienu a dodržiavať čistotu na miestach a zariadeniach, ktoré využíva
 • všetci návštevníci sú povinní pred vstupom do bazénov použiť SPRCHY !!!
 • vstup do bazénov je povolený len cez brodítka, ktoré zabraňujú znečisteniu vody v bazéne !!!
 • vstup do bazénov je povolený len v plavkách
 • deti do 3 rokov majú vstup do bazéna povolený len s použitím detských plaviek s priliehavou gumičkou okolo nôh
 • tobogány, šmýkačky a ostatné atrakcie na ktoré má návštevník prístup, využiva na vlastnú zodpovednosť a riziko! Deti do 12. rokov môžu využívať tobogány len pod dohľadom rodiča, alebo inej blízkej osoby nad 18 rokov
 • V prípade úrazu, poranenia a nevoľnosti je návštevník povinný privolať plavčíka. Za poranenia a úrazy spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou alebo porušením návštevného poriadku, príkazových a zákazových piktogramov prevádzkovateľ nezodpovedá
 • prevádzkovateľ nezodpovedá za úraz, ktorý bude spôsobený návštevníkovi TK pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok,
 • každý návštevník TK je povinný dbať na pokyny pracovníkov TK a plavčíkov
 • doporučená doba pobytu v sedacom bazéne je 20 min. Dlhší pobyt v sedacom bazéne je len na vlastnú zodpovednosť
 • vstup do sedacieho bazénu osobám od 6 do 18 rokov je povolený len s doprovodom dospelej osoby
 • v sedacom bazéne je zakázané plávať, skákať do vody a vykonávať inú činnosť,  ktorá by obťažovala návštevníkov sedacieho bazénu,
 • je zakázané skákanie do bazénov
 • prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknutú ujmu na zdraví spôsobenú z dôvodu nerešpektovania uvedených pokynov
 • prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, resp. poškodenie majetku návštevníka v prípade, že uvedené veci nemal uložené v priestore na to vyhradenom,
 • k uloženiu oblečenia sú návštevníkom k dispozícii šatňové skrinky, ktoré sú návštevníci povinní riadne zamknúť pomocou čipu. V prípade straty čipu bude návštevníkovi vydaný obsah skrinky len po preukázaní jeho vlastníctva k veciam uložených v skrinke. Návod na obsluhu šatňových skriniek je uvedený na skrinkách. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadne škody, ktoré vzniknú návštevníkovi neuzamknutím skrinky
 • fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien vstupného a otváracej doby
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vypúšťať bazény podľa potreby (čistenie bazénov, atď )
 • pri vstupe do areálu TK prevádzkovateľ negarantuje návštevníkovi dostupnosť lehátok, športových potrieb, wellness procedúr, šatňových skriniek ani trezorov. Dostupnosť týchto produktov a služieb závisí od celkovej kapacity TK,
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo uzavrieť niektoré časti Thermal parku Vrbov, resp. atrakcie v prípade nutnej údržby a/alebo z objektívnych dôvodov (zlé počasie, búrka, znížená viditeľnosť )
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivého počasia (búrky, silný vietor), požiadať návštevníkov  z bezpečnostných dôvodov opustiť bazény. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný vrátiť vstupné, ani iným spôsobom ho odškodniť,
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, v prípade nepriaznivého počasia ako dážď, búrka, silný vietor, tma, hmla, znížená viditeľnosť a technických príčin upraviť otváraciu a zatváraciu dobu jednotlivých atrakcii z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť návštevníkovi zaplatené vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neumožniť vstup ďalším návštevníkom do TK, v prípade naplnenia prevádzkovej kapacity TK Vrbov
 • prípade straty čipu platného počas jedného dňa bude návštevníkovi účtovaná peňažná náhrada vo výške 10 EUR
 • návštevník je povinný chovať sa slušne a ohľaduplne voči ostatným klientom a personálu termálneho kúpaliska
 • každý návštevník sa musí vo vlastnom záujme pohybovať opatrne na hladkých a mokrých plochách a vyvarovať sa možnému pokĺznutiu alebo zraneniu. Zároveň musí dodržiavať čistotu a hygienu tak vlastnú, ako aj na všetkých miestach a zariadeniach
 • návštevníci sú povinní dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia a nesmú ich ničiť, poškodzovať alebo odstraňovať
 • osobám s obmedzenou pohyblivosťou/orientáciou, je vstup do bazénov povolený len za stáleho dohľadu zodpovednej osoby
 • prístup a rýchlosť pripojenia cez voľnú a bezplatnú Wi-fi sieť v TK Vrbov je limitovaná kapacitnými možnosťami príslušného technického zariadenia, ktorá je závislá od celkovej kapacity návštevníkov, využívajúcich túto sieť
 • návštevník zakúpením vstupu potvrdzuje, že je oboznámený s prevádzkovým poriadkom Termálneho kúpaliska Vrbov

D. V AREÁLI JE ZAKÁZANÉ

 • je prísne zakázané konzumovať potravu v bazénoch a v ochrannom pásme 1,5 m  pri bazénoch
 • je prísne zakázané používať otvorený oheň v celom areáli kúpaliska (plynové zariadenia, grilovacie zariadenia a pod.) 
 • je prísne zakázaný vstup dospelých osôb do detských bazénov okrem rodičov zodpovedajúcich za bezpečnosť svojich detí
 • vstup do bazénov pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových a psychotropných látok je prísne zakázaný
 • je zakázaný vstupu do bazénov s otvorenými ranami a ekzémami
 • vyžadovať od plavčíkov a obslužného personálu služby odporujúce návštevnému poriadku
 • vstupovať do priestorov vyhradených pre obslužný personál, resp. do priestorov označených zákazom vstupu alebo do priestorov určených pre opačné pohlavie

E. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • návštevníci sú povinní opustiť bazény 30 minút pred ukončením prevádzkovej doby Thermal parku Vrbov a opustiť Thermal park Vrbov do ukončenia aktuálnej prevádzkovej doby

 • prípadné priania, otázky, upozornenia a sťažnosti je možné podať písomne do reklamačnej knihy, ktorá sa nachádza na hlavnej pokladni

 

Prevádzkový poriadok tobogánu

 • Tobogán je možné použiť len vtedy ak korytom tobogánu tečie voda 
 • Nástup je možný len z plošiny schodiska
 • Z bezpečnostných dôvodov nastupujte jednotlivo
 • Osoby jazdia jednotlivo v intervale podľa signalizácie semafóru
 • Na skĺzanie sa tobogánom použite podložku!
 • Pri nástupe na tobogán dodržujte prevádzkový poriadok a riaďte sa pokynmi plavčíka
 • Dodržujte bezpečnú vzdialenosť, do koryta nastupujte až po uvoľnení dojazdového priestoru a pokyne semafóra pre zahájenie jazdy
 • Pri vstupe na tobogán nejedz ani nepi
 • Zákaz jazdy dole hlavou a v stoji
 • Jazdite v ľahu alebo sede nohami dopredu a s rukami pozdĺž tela
 • Doporučuje sa jazdiť v ľahu na chrbte nohami dopredu
 • Počas jazdy sa zakazuje meniť polohy
 • Po dopade do vody je nutné ihneď opustiť dopadovú plochu
 • Hĺbka tobogánu v priestore dopadu je 1,6 m
 • Miesto dopadu neslúži na plávanie ani k iným účelom
 • Tobogán  využíva návštevník na vlastné riziko
 • Deti do 160 cm môžu využívať tobogán len pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov
 • Deti do 3 rokov majú vstup na tobogán zakázaný
 • Deťom mladším ako 6 rokov je vstup povolený len v sprievode rodičov
 • Deti do 8 rokov môžu využívať tobogán len pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov
 • Tobogán môžu samostatne používať osoby staršie ako 8 rokov
 • Vstup na tobogán je povolený vždy len 1 osobe. Jazda dospelej osoby s dieťaťom je na vlastnú zodpovednosť
 • Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny pre jazdu na tobogáne ako aj ďalšie oznámenia a upozornenia v priestoroch termálneho kúpaliska
 • Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny plavčíkov  a určeného personálu kúpaliska
 • Aktuálne oznámenia a pokyny a upozornenia sú nadradené všeobecným predpisom
 • V prípade nepriaznivého počasia- búrky alebo silného vetra sú návštevníci povinní opustiť tobogán z bezpečnostných dôvodov
 • Za nadmerné opotrebovanie plaviek z dôvodu častého šmýkania sa na tobogáne nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť
 • Užívatelia nesmú mať pri sebe ani na sebe žiadne ostré alebo kovové predmety